ข่าวสารกิจกรรม

New Employee Orientation 2566

New Employee Orientation 2566

New Employee Orientation

   ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 อบรมพนักงานใหม่เรื่องระเบียบข้อบังคับในการทำงานและ                                  
ระเบียบภายในบริษัท ฯ โดยฝ่ายบุคคล